XVIR EEUWSCHE PLAN-TEEKENINGEN 40 En zoowel op I als op II vinden wij dit dan ook vermeld in de linker cartouche, waar wij lezen: „De chaerte te dresseren nae de tegenwoordige afpalinge”. Immers „dresseeren” beteekent o.m. gelijkmaken, zoodat de beide opschriften, in onderling verband gebracht, ons vertel len, dat de kaart vervaardigd is naar de in 1603 ont worpen schets A, doch dat de plattegrond is bijgewerkt naar den „tegenwoordigen” toestand, d.i. dien van omstreeks 1610. Kaart II is eerst veel later in de 17de eeuw ontstaan. Dr. Moll concludeert dit reeds uit het schrift. Verder kan er op gewezen worden, dat het stadhuis daarop, in strijd met de werkelijkheid, is geteekend als een gebouw in klassicistischen trant, zooals men dat vóór 1630 zeker nimmer zou hebben weergegeven, terwijl verder, m.i., duidelijk door den teekenaar zelf, het eerst in 1644 vol tooide Mauritshuis is ingestippeld. De zeer bekwame kopiist moet I of een zusje daarvan gekend hebben, daar de grenzen der bebouwing gelijk zijn, maar het moet uitgesloten worden geacht, dat hij niet tevens een andere bron heeft gehad. Immers I geeft de bebouwing in het algemeen slechts zeer schematisch weer, in water verf geschetst, terwijl op II de contour van elk huisje nauwkeurig met de pen is geteekend. De Binnenhof- gebouwen zijn op I volkomen onbegrepen ingeteekend, terwijl de weergave van Groote Kerk en omgeving naar niets lijkt, zooals reeds op de zoo sterk verkleinde repro ductie te zien is; op II vindt men dit alles veel juister afgebeeld. Dit alles wijst zeker niet op een verhouding tusschen II en I als die van kopie tot voorbeeld. Boven dien, op II komt het juist gebleken jaartal 1603 voor, dat op I ontbreekt. Wanneer precies II vervaardigd is, valt niet na te gaan. Toen in 1629—1635 en 1672 vrees voor een vijan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 54