I i I. EEN STRIJD OVER HET GEBRUIK 48 i t 4' i men tijdens den „Auf der Orgel soil man die beste geistlichem Ge- sange schlagen aber keine weltliche Lieder hinfort”. Zoo bleef men zich in de Protestante kerken in Duitschland van het orgel bedienen. Ook in Engeland, waar de Hervormden zooveel ge bruiken van de Roomsch-Katholieke Kerk handhaafden, bleef in het algemeen het kerkorgel behouden. In Zwit serland en elders, waar men zich aan de strenge leer van Calvijn hield, werd veelal de orgelmuziek uit de kerken geweerd en werden zelfs de orgels vaak afge broken. In de Zuidelijke Nederlanden heeft Beeldenstorm vele orgels vernield. ,,De orgelpijpen van de uitgeplunderde Lieve-Vrou- wenkerk te Antwerpen klonken te Gent langs de straten om daar den aanval tegen de prachtige St. Bavo te blazen’. En ten onzent? Hier bleven tijdens den Beeldenstorm de orgels veelal gespaard, soms dank zij de zorg van de stedelijke over heid. Zoo beriep de magistraat van Middelburg zich in haar verantwoording aan Koning Philips er op, dat ze de kerkorgels in haar stad had weten te redden. Dit behoud van de orgels in onze Hervormde kerken sloot echter niet in, dat men ze tijdens den eeredienst, toen het gemeenschappelijk psalmgezang was ingevoerd, ook gebruikte. Integendeel: reeds de Provinciale Synode te Dordt in 1574 sprak zich beslist tegen zulk een ge bruik uit. Die Synode bepaalde: „Aangaende het spelen der Orgelen in de Gemeenten houd men, dat het gansch behoort afgheset te wesen, volgens de leere Pauli I Cor. XIV 19 Nog verder ging men op de synode, die vier jaar later, eveneens te Dordrecht, gehouden werd en waar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 63