I I I VAN HET KERKORGEL 51 1 5 i hij uiteen in een boekje, dat den titel draagt: „Gebruik en onghebruik van 't Orgel in de kerken der Vereenig- de Nederlanden”. Huygens herinnert er in dit werkje aan, hoe de Her vormden met het orgel in de kerk op drieërlei wijze hebben gehandeld: le. handhaving, als in Engeland, 2e uitbanning, als te Genève, 3e behoud van het orgel, maar tot een „onstichtelijk” gebruik, als ten onzent. Hij betoogt uitvoerig, hoe de Nederlandsche Her vormde Kerk, „op dezen driesprong” staande, verkeerd heeft gedaan door den laatstgenoemden weg te kiezen. „Ick”, roept Huygens uit „strijde tegens ’t openbaere Kerkelick misbruijck, magh ick ’t anders noeme, tegens het Kerckbedrogh, tegens onsen stich- tingloosen, ende gansch onstichtenden Orgelsang”. Over het orgelspel na afloop der predicatie merkt Huygens in de hem eigen, kernachtige taal op: „Ten einde van de Predike, van 't gebed ende den lofsangh laeten wij het Orgel roeren. Ick vrage: waer is de vrucht van dat geluijd? De twee uren, die wij daer genoodsaeckt hebben geweest te sitten (ick spreke van den meesten hoop) hebben ons soo vermoeijt, soo van erstigheid versadight, dat wij met vreughd ont slagen werden, ende naer wat niews, naer de straet naer de locht joocken. Nu is het seker, dat van hondert lidmaten niet één gevonden werdt, die sijne aendacht an ’t Orgel bestede; ende ick geloove het den meesten gaet, als den ghenen, die naest de Clockhuijsen woonen: als ’t geluij over is, souden sij qualick derven verseke- ren, datter geluijdt zij”. men bespeelt de Gemeente in 't gewoel van haer scheiden, in ’t aenspreken van haere vrienden; soo 't bij sommighe gaet, in ’t verhael van de troostelicke dinghen die men door Gods genade t’ samen heeft ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 66