DRIE WEINIG BEKENDE PORTRETTEN 58 x) Hollandsche Leenkamer, No. 127, fol. 5 en 6. 2) Ibidem in margine. 3) Hollandsche Leenkamer, No. 138, fol. 182 verso. land en heemraad van Rijnland, en Josina de Jonge. Ook van Cornelis Stalpert van de Wiele is een portret be kend, hetgeen wij dank zij de welwillende medewerking van den tegenwoordigen eigenaar Mr. Dr. E. B. F. F. Baron Wittert van Hoogland te Wassenaar, hierbij kunnen reproduceeren. De onbekende meester die dit werk vervaardigde, heeft behalve het wapen en de naam van den voorgestelden persoon tevens aangegeven dat deze in 1560 twee en vijftig jaar oud was. Johan Stalpert van de Wiele huwde Elisabeth Ruychrock van de Werve, eenig kind van Jan Ruychrock van de Werve, Heer in Grijsoord, en Catharina Jongelinx en weduwe van Nico- laas Stalpert van de Wiele, neef van haar tweeden echtgenoot. Door dit huwelijk kwam de heerlijkheid Grijsoord aan het geslacht Stalpert van de Wiele. Na den dood van haar vader werd Elisabeth Ruych rock van de Werve 6 Juli 1547 met Grijsoord beleend. x) 15 Dec. 1564 deed Nicolaas Stalpert van de Wiele, haar eerste man, den eed. 2) Als zij 27 Juli 1593 is overleden, verheft Johan Stalpert van de Wiele het leen „voor hem selven als ten behoeve van sijne kinderen bij den voors. Elisabeth van de Werve geprocreert”. 3) Uit deze acte blijkt tevens, dat zij met haar tweeden man op 10 Maart 1580 te Haarlem voor Notaris Michiel Janszn. van Woerde haar testament gemaakt had. Zoowel hare kin deren uit het eerste huwelijk, Frans, Catheline en Jan, als haar tweede man en hun kinderen Jacob en Jan Stalpert van de Wiele zouden een gelijk deel krijgen. Elisabeth werd in het graf van haar grootvader Jan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 74