STALPERT VAN DE WIELE 59 Ruychrock 4) De Riemer, Beschrijving van 's-Graven-Hage, dl. I, biz. 360. Ruychrock van de Werve in de Groote kerk alhier bij gezet. Eerst 31 jaar later volgde haar echtgenoot haar; 8 September 1625. 4 Johan Stalpert van de Wiele had na den dood van zijn echtgenoote een proces te voeren voor het Hof van Holland ten behoeve van zijn zoon over het bezit van het Huis te Werve, waar deze later zijn intrek nam. Daar hij de Roomsch-Katholieke geloofsbelijdenis trouw gebleven was, is het niet te verwonderen, dat Johan Stalpert van de Wiele geen openbare ambten bekleed heeft. Een kinderportret met hetzelfde wapen Stalpert van de Wiele bevond zich dit jaar op de eerste tentoonstel ling van kunstvoorwerpen uit particulier bezit 1935 te Antwerpen. Het is een gemerkt meesterwerk van den eveneens Haagschen schilder Jan Mytens en werd inge zonden door den Heer Louis Jacobs-Havenith te Ant werpen. Behalve het wapen en den naam van den kunstenaar hebben wij geen gegevens. Toch zou ik op de navol gende gronden willen veronderstellen, dat op neven staand portret is voorgesteld Catharina Stalpert van de Wiele. Jan Mytens schilderde in 1645 een geheel gezin Stalpert van de Wiele, thans in het Gemeentemuseum alhier. Het is de Haagsche Burgemeester Pieter Stalpert van de Wiele met de negen toen nog in leven zijnde van zijn 12 kinderen. De oudste zoon was Med. Dr. Cor nells Stalpert van de Wiele, die alhier 11 November 1646 met Elisabeth Bort huwde. Daar het hiernaast gereproduceerde portret omstreeks

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 77