INLEIDING. Defensie 1 D. 4809/20. 5 OOR W. H. SCHUKKING. a) Bibl. Dept, van DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE Een bijdrage tot haar bouwgeschiedenis, tevens behelzende een overzicht van haar bewoning De opdracht van den Commandant van het Veldleger, Luitenant-Generaal J h r. W. Röell in 1933 aan de Commandanten verstrekt om Korpsgeschiedenissen te doen samenstellen, was voor den Commandant van het 2e Regiment Veld-Artillerie aanleiding, met schrijver dezes in zijn kwaliteit van Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie te ’s-Gravenhage, in overleg te treden teneinde eenige geschiedkundige gegevens nopens de Kazerne van dat Regiment te verkrijgen. Hiervan was het gevolg dat de Kapitein-adjudant J h r. D. W. S i c k i n g h e, teza men met dien Ingenieur een onderzoek instelde op het Gemeente-archief en het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gra- venhage, later ook in het Genie-archief aan het Departe ment van Defensie. Het resultaat werd neergelegd in een geschrift, getiteld: „Eenige gegevens betreffende de ge schiedenis van de Frederikskazerne te ’s-Gravenhage", hetwelk bij de korpsgeschiedenis is gevoegd. 1 Door het feit dat in 1929 tot den bouw van nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 84