DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 66 Bethune kazernes j van den schrijver dezes in De Militaire Spectator van 3) Reeds in 1728 (dus na Vauban's dood in 1707) werden in -I--s voor de Cavalerie gebouwd, welke tegen het stal- -) Zie de artikelen over „De historische ontwikkeling Kazernebouw” van s'" 1933. Deindejaren 1770 en 1771 op last van Prins Willem V en voor zijn rekening gestichte „Stallingen, Manege en Smeederij voor het Escadron Gardes du Corps van Zijne Hoogheid” hebben de kern gevormd van de tegenwoor dige Frederikskazerne. De stallen zijn nog aanwezig als begane grond van het eigenlijke kazernegebouw, dat daarboven nog 2 verdie pingen en een zolder bevat, de manege bestaat nog vrij wel geheel in den oorspronkelijken vorm, de smederij is, vermoedelijk in verbouwden toestand, nog op dezelfde plaats te vinden. Deze kazerne is alzoo te beschouwen als een van de oudste, als zoodanig in Nederland gesticht 2) en is voorts in zooverre merkwaardig dat het 18e-eeuwsche stallen- gebouw reeds den vorm bezat van een hoofdgebouw met twee, loodrecht daarop staande, vleugels. Daardoor paste het zich gunstig aan bij de nieuwe inzichten, welke in ons land na den Franschen tijd inplaats van de z.g. lineaire kazernes of blokken-barakken (systeem Vauban) de kazernes met vleugels of met binnenplaats deden ont staan. 3) kazernes voor de bereden korpsen te ’s-Gravenhage was besloten (waarmede inmiddels een aanvang is gemaakt) werden wij aangewakkerd, het archiefonderzoek verder voort te zetten. Dat in de volgende bladzijden slechts een onvolledig overzicht van de lotgevallen der kazerne kan worden geboden is veroorzaakt door gebrek aan tijd en andere vertragende omstandigheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 85