DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 67 gebouw aan vleugels voor officierslogies bezaten. B 1 i d o r, die in zijn boek: „La science des Ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile" (Parijs 1729) van die kazernes afbeeldingen geeft, vermeldt bovendien dat voor Cavalerie-kazemes vooral zich leent „une grande Cour entourée de Batimens”. De Cavalerie immers „a besoin d’une Cour pour le service joumalier des Chevaux”. Nassau-Domeinarchief, fol. 1289., Bundels: Bestekken, Reeke- ningen, Verificatien en Bescheyden, Behoorende tot de Reekeninge wegens den Bouw der Stallingen, Manege en Smeedereij voor het Escadron Gardes du Corps, van No 1 tot No 57 incluis: over- gegeeven den 31 Julij 1772. In 1827 werd de kazerne tevens voor logies van onder officieren en manschappen ingericht en kreeg zij haar tegenwoordigen naam. De grondvorm is ook bij de latere verbouwing behouden gebleven. In het hierna volgende overzicht zal bij den bouw zelf het langst worden stilgestaan. In de bijlagen zijn de afschriften van de belangrijkste bestekken opgenomen, welke met de bijbehoorende verrekeningen, doch helaas zonder een enkele teekening, in het Algemeen Rijksarchief berusten. 4) Wat in den Franschen tijd met de kazerne plaatsgreep is ons niet in alle opzichten duidelijk geworden; de uit dien tijd afkomstige archiefgegevens vereischen nog aan vulling en een nadere bestudeering. De Notulen van de Vergaderingen van Heeren Burge meester en Wethouders van ’s-Gravenhage over de jaren 1825 tot ong. 1860 bewezen een belangrijke bron te zijn om, met hetgeen de betrokken Genie-archieven bleken op te leveren, een aaneengeschakeld verhaal te kunnen samenstellen van de verbouwingen en bewoning der kazerne in dat tijdvak en de jaren, daarop onmiddellijk volgende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 86