DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 68 5) 1 Rijnlandsche vierkante roede ong. 14.2 m2; deze aankoop betrof alzoo ong. 7100 m2 of 0.71 hectare. Het tijdperk na 1865, waarin o.a. de uitbreiding van de kazerne met de beide stallen- en bureel gebouwen (aan vankelijk militaire woningen) aan de Frederikstraat tot stand kwam, zal t.z.t. worden afgesloten met de terug gave in beheer en onderhoud aan de gemeente ’s-Graven- hage, in verband met de voltooiing der thans in aanbouw zijnde kazernementen voor de bereden Wapens aan den Waalsdorperweg aldaar. De geschiedenis van dat tijd perk te schrijven komt ons derhalve nog voorbarig voor. I. Grondaankoop voor en bouw van de Stallen, Manege en Smederij voor het Escadron Gardes du Corps van Prins Willem V. (Bijlagen 1 t/m 19; afb. 1 Uit de origineele stukken, in het Alg. Rijksarchief be rustende, blijkt dat de grond, waarop de kazerne o.a. is gebouwd, op de volgende wijze werd verkregen. 1°. Voor den bouw van de „Stallingen” (en de sme derij) liet de Stadhouder op 3 Januari 1769 ten overstaan van Notaris Op de Winkel door Ivo Fraterman van Reynier Hulselman, aankoopen 500 roeden 5) „Warmoe- „siersland leggende aan de Oostzijde van den Den- „neweg alhier, onder Haag ambagt, belent ten westen „het St. Nicolaas gasthuys, ten oosten de Erfgenamen „van Juffrouw van Laar, ten Noorden de Malle Moolen „en ten Zuyden de Roode Leeuw”. De koop werd gesloten voor „drie duysent guldens en drie Goude Reyders” 3042..met ingang van 1 Mei 1769 en daarbij werd „expresselijk bedongen en gecon- „ditioneert, dat de sloot, die langs het voorschreeve Land „loopt, ten Eeuwigen dage zal moeten open blijven, gelijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 87