DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 69 De verpondingslasten bedroegen 6 gulden 18 stuijvers op 27 April 1769. „die jeegenwoordig is” een voorwaarde, waaraan noch tans niet de hand is gehouden. De verkooper had het perceel, met dezelfde belendin gen, bij akte van 16 Mei 1748 als „weyland” gekocht van Jacobus van Neck, „in qualiteit als Deken en Regent van „het Sacraments Gasthuis” te ’s-Gravenhage. 26 April 1769 teekent de Hertog van Brunswijk, „Gene raal Veld Maarschalk van de Troepen van den Staat „der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Ritmeester „Commandant van het Esquaderon Gaar du Corps", op het stuk aan, dat hij „van Zijne Doorluchtige Hoogheyd „den Heere Prince van Orange en Nassauw, Erffstat- „houder Admiraal en Cappiteyn Generaal van de Ver- „eenigde Nederlanden etc. etc. etc. gelast is, „het stuk „Land te laaten koopen en te laaten overdraagen op „den Naam van het Welgem. Corps Gaar du Coors.” 6) 28 April werd bij akte de overdracht geconstateerd door Mr. Johan Patijn en Pieter van de Poel, Scheepenen van 's-Gravenhage. 2e. Voor den bouw van de Manege verkocht in Fe bruari 1771 dezelfde Ivo Fraterman, voor zijn vrouw Maria van Vugt en zijn schoonzuster Cornelia van Vugt (gehuwd met Ivo van Bergeijk en woonende tot Oud- heusden), beide zusters eigenaressen, aan Z. D. H. den Heere Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder „51. 75 Roeden Lands van een stuk Land groot agt en „sestig en een vierde roeden Lands, staande en geleegen „over de Dennewegs Valbrug, onder Haag ambagt, belent „ten noorden de Stallinge van het Corps guardes du „Corps van Hoogstgemelde Zijne Doorlugtigste Hoog-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 88