DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 70 Erven, bestaande in vier aparte stukje Land met een schuurtje van het zelve stukje land twee den anderen, staande en geleegen aan de Noordzijde, over ,,de dennewegsche Valbrugge, in Haag ambagt, belent ,,ten westen den uitgang naa het voorschreeve Slop „ten Zuiden eenige gebouwen, ten Noorden De Manege „van het Esquadron guardes du Corps, van Welgemelde ,,Z. D. H. en ten oosten de Sloot Het lijkt niet moeilijk in dit „voorschreeve Slop” het steegje te herkennen waarlangs thans nog het bureel van den Opzichter van Fortificatiën en diens woning een „heit, ten westen Reinier Hulselman, ten zuijden A. van „Rijk, en ten Oosten J. Wapperom zijnde speciaal „geconditioneert dat de weg, tot de gemeene uitgang om „de Haver aan te voeren, zal moeten blijven vrij en onver hinderd’. Dit alles blijkt uit de akte, op 4 Februari 1771 ten overstaan van Mrs. Philippus Matthias Mestre en Ian Slicher, Scheepenen van 's-Gravenhage, opgemaakt. De koopsom van 1200.— was naar verhouding aan merkelijk hooger dan die voor de in 1769 aangekochte landerijen. 3e. Eindelijk werden nog, bij akte van 5 Mei 1783, dus lang nadat de stallen, manege en smederij gebouwd waren, wellicht ter verbetering van de situatie dier ge bouwen, aan de Zuidzijde eenige perceelen bijgekocht. Deze verkoop geschiedde wederom aan „Z. D. H. den „Heere Prince van Orange en Nassau S” ditmaal „na voorafgaande publique opveijlinge”, ten overstaan van „Mrs. Pieter van de Poel en Paulus Beelaerts, Scheepe- „nen van ’s-Gravenhaage, door Cornelia van Vugt. „weduwe van IJvo van Bergeijk, woonende te Heusden” en betrof: „een blok huijsjes en „Wooningen en een „daarop en ten einde „huijsjes meede annex „ten eijnde van het tweede slop,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 89