DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 77 Blijkens de stukken betreffende de overgave der Ka- zernegebouwen te Den Haag in 1809 door de Gemeente aan het Rijk was er o.a. „een cazerne over de Dennewegs- brug naast de stallen der gewezene Gardes du Corps”. 15 In 1825 nog waren de Kurassiers in het „huis op den Dennenweg gekaserneerd”.16 In de jaren der Fransche overheersching en kort daarna moet het Haagsche garnizoen vrij talrijk zijn geweest. Dit blijkt niet alleen uit de, in het Gemeente-archief aan wezige, correspondentie over de Kazerneering en perio dieke Staten van „Casernes et Ecuries Militaires existan- tes a la Haye”, maar ook uit de, in het Genie-Archief op het Dept, van Defensie nog te vinden, verschillende ont werpen van kazernes voor Infanterie en Cavalerie, een Hospitaal, een Magazijn van Levensmiddelen, enz.17 Wat den „Denneweg” betreft, kwamen wij in bedoelde Staten en verdere stukken opsommingen tegen van ge bouwen: „stadseigendom” of van particulieren en waar van eenige bestemd voor logies van 200 of 240 man. Dat de toestand van die verblijven veel te wenschen overliet, blijkt duidelijk uit de brieven, waarin de Militaire Over heid bij den Maire van den Haag aandringt op voor ziening in „des réparations indispensables”, o.a. noodig aan „la Caserne dite Strink (naam van den eigenaar) située sur le Denneweg”. Geen wonder dat de zorg voor het onderhoud van deze „Kazernen” in dien economisch zoo moeilijken tijd zwaar 15Jaarboekje Die Haghe 1904. J. C. G ij s b e r t i H o d e n p ij 1 van Hodenpijl: Uit den soldatendoos van Den Haag, 310 vv. 1G) Notulen B en W den Haag, 1825; zie Index onder „Kuras siers”. 17Archief Genie D. v. D. Gebouwen Litt. H no. 51. Onder deze teekeningen bevindt zich ook een plan voor het inrichten van de Grafelijke zalen op het Binnenhof tot hospitaal!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 98