LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 97 Die ordonnantie van 1562 geeft ons een bijzonder aar- digen kijk op de leefwijze van de leprozen en de inrich ting van hun ziekenhuis, zoodat we het voornaamste er uit zullen bespreken en aanhalen. Enkele gegevens wer pen een verrassend licht op de beteekenis van het Zieke. Als reden voor de uitvaardiging van de nieuwe ordon nantie van 1562 wordt opgegeven het verlangen van de leproosmeesters ,,ende meer andere goede eerlycke luy- den, omme te remedieren in de ongeregeltheyt ende quaede ordonnantie, die tot nu toe gehouden es ende gepleecht zijn geweest bij den leproessen int leproeshuys, als oick van den vreemden leproesen, die daer commen logieren”. Dat verwondert ons niet, als we lezen de mis standen, die er verbeterd moesten worden. Allereerst wordt dan bepaald, hoe de kleeding der leprosen moet zijn ,,zoe wye God visiteert metter siecte der lazarie ende vuyten volcke geweesen wordt ende be heert te blijven, hetzij vreemde vuytheemsche gasten ofte andere, die sail gehouden weesen met zieckencleederen te gaen, te weeten met een vlieger (d.i. een wijde man tel), een hoet ofte bonet up zijn hooft mit eenen witten bant daeromme ende een clappe (d.i. de lazarusklep) opte borst ende in de hant, blijvende vuyten volcke alst behoert sonder op eenige mercten ofte vleyshallen te com men ofte in gedranghe van volcke ofte daer vergaderinghe van menschen es, maer sullen gehouden wesen daer buy- ten te blyven, te gaen ende te staen haerluyder vlyeger aen hebbende ende clappe te slaen ende lazarusteycken te draeghen als voors. es, daer mense by zal mogen beken nen alst behoert.” Leprozen mogen zich m.a.w. niet tusschen het volk mengen, maar moeten door iedereen gemeden kunnen worden. In verband hiermede wordt aan de leprozen een bepaald terrein van het Leprooshuis aangewezen, waar ze 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 105