BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 114 II blz. 22. ende gecommitteert sullen worden, die welcke ende an ders gheen sullen voeren voer advys „Met Geneuchte”. Vermoedelijk zal dit besluit genomen zijn, omdat in dezen onrustigen tijd de Magistraat de rederijkers beter onder controle wilde hebben. Want zij bepaalt nu verder, dat aan „Met Geneuchte” een localiteit in het stadhuis zal worden toegewezen, lig gende tegenover de secrete kamer van baljuw, schout en gerecht, om daar haar oefeningen en repetitie’s te houden. Als echter de Magistraat vergadert, mogen de rederijkers in het hun toegewezen locaal niet aanwezig zijn. Tevens wordt den gezellen op het hart gedrukt „scherp toesicht te hebben up vyer ende lichte, dat sij daer sullen gebruy- cken”. De organisatie van de Kamer wordt in dit octrooi aan de gezellen tevens voorgeschreven. Zij moeten „onder heur- luyden kyesen eenen keyset, cancellier, deken, facteur, die haer goetduncken sullen, welcke cancellier ende deken in absentie van den keyset in zijne plaetse sullen staen”. De veronderstelling, geuit in het artikel over de Rede rijkers in de Mededeelingen 1dat men na de afzwering van Filips de destijds zoo gehate namen van koning en prins heeft vervangen bij de rederijkers door die van keizer en deken, blijkt dus geen steek te houden. Er zal verder scherp toezicht worden gehouden door de Magistraat, wie de gezellen in hun kamer toelaten, ’t Is hun streng verboden „gheen gesworen broeder noch broeders van minne inne te nemen noch in de camere te ontvangen, dan bij expres consente ende belyeven” van de magistraat. Een bepaling dus in het belang van de goede orde en zedelijkheid. In dit octrooi wordt verder bepaald „item sullen by den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 122