LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 125 de graven x) Gem. Archief. Papieren Register fol. 72. processie hield met de doornenkroon, moesten de school kinderen daarbij ook hun hulp verleenen. Ook uit de rentmeestersrekeningen van Noordholland blijkt, hoe de schoolkinderen bij de opluistering van de godsdienstoefeningen in de Hofkapel hun diensten pres teerden en hoe ze vaak zanguitvoeringen voor den graaf gaven. Uit de aanstelling van meester Cornelis Schoneus tot rector1) op 1 Januari 1572 blijkt tevens, dat de school kinderen ook moesten medehelpen aan de godsdienst oefeningen in de Groote Kerk. Immers in zijn acte van aanstelling staat Voorts omme te schuwen alle confusie ende verachtinghe van den dienst Goods, die in de kercke alhyer in den Haghe soude moegen vallen, die men aldaer mitten schoolkinderen gewoonlick es te doene, dat hij gehouden sal sijn mitten selven twee onder schoolmeesters tchoor ende andere votyf missen ende loven alst noot is, te helpen bewaeren met sanghe”. Particuliere scholen. Maar de Magistraat had de school gepacht in een periode van achteruitgang, zooals blijkt uit een rekest in 1536 door de Magistraat, daarin gesteund door deken en capittularen van de hofkapel aan het Hof van Holland: ,,Alsoe die deecken ende capittularen van onser Vrou- wencapelle opt Hof ende die balliu schoudt ende ge rechte van den Hage tot diversche stonden aan den Hove van Hollandt clachtich geweest sijn, dat diversche per sonen hem vervorderen perticuliere scholen te houden binnen den Haige contrarie die gewoonte ende oude haer- comen, mitsgaders den privilegiën der voorscreven deecken ende capittularen van de graven van Hollandt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 133