BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 128 vermaken. één dag, culminee- Spelen en Men zie over de Sint Jorisconfrerie Dr. H. E. van Gelder. De Broederschap der schutters van Sint Joris. Jaarboek 1916 blz. 41 en vlg. Aan spelen en vermaken heeft het niet ontbroken in de 14e, 15e en 16e eeuw, ook niet in Den Haag. Daar zijn dan allereerst de uitbundige schuttersfeesten van de Sint Jorisconfrerie, die culmineerden in het pape- gaai-schieten; dagenlang duurden deze feesten en over vloedig waren de maaltijden en rijkelijk waren de wijnen. De Sint Jorisconfrerie was het schuttersgilde van de gra felijke ambtenaren en de duur en de luister van dit schut tersfeest was in overeenstemming met den staat van haar leden, 1) Het Sint Sebastiaansgilde het schuttersgilde van de neringdoende burgers vierde zijn feest op Sint Sebas- tiaansdag en dit feest was bescheiden gelijk de burgerlijke staat van zijn leden; het duurde maar één dag, culminee- rende in een maaltijd. Daar waren voorts de feesten der ambachtsgilden, ge vierd op den naamdag van den heilige, die als schuts patroon vereerd werd. Op dien dag stond het handwerk stil, gelijk ons de gildebrief van 1487 van het Sint Lucas- gilde, het gilde van ,,de vijff ambochten” leert. Op dien dag kwamen de gildebroeders en zusters samen en gingen in processie ter kerk, medevoerende het beeld van hun schutspatroon en kaarsen in de hand dragende en een mis werd gelezen op het altaar van hun heilige in de Groote Kerk en daarna vereenigden zij zich aan den gilde- maaltijd. VI. VERMAKEN EN OPENBARE ZEDELIJKHEID.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 136