BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 152 Gemeente-archief O.a. 1361 III fol. 29 vs. 2) Idem fol. 31. s) Idem fol. 11. Het Sint Valentijnsgilde was dat van de „wagenaers, herremans, crouwagencruyers, ende alle dengheenen, die peerden off koyen houden, alle die schuyten houden, hetzij eygenairs of gehuyrde ofte aelmans mit roers ofte sonder roers”. In 1571 werd hun gildebrief vernieuwd.1) Het gilde van Sint Christoffel en Sint Job omvatte ,,de gemeene wijntappers ende byertappers”. Hun oude gildebrief dateert van 4 December 1498. 2) Vermoedelijk is het toen opgericht. Nu sluiten deze drie genoemde gil den kort na den kerkbrand van 1539 een contract be treffende het gebruik van het altaar. 3) „Dirrick Gerritsz. in de Lelye deecken, Jasper Gerits ende Dirick Cornelisz. Steven Cornelisz. ende Jacob Jansz. hooftmans van Sint Crispijn ende Crispiaen ter eenre, Geryt Noelen deecken, Jan Claesz. Clickert ende Cornelis Huygensz. hooftmans van Sint Valentijns ende Sinte Ursula, Huych Jansz. in de Vleerboom deecken, Claes IJsbrantsz. Jacob Dircxz. Stoeldrayer, Jacob Ja- cobsz. ende Jorys Cornelisz. hooftmans van Sint Cristof- fel ende den heyligen man Sint Job te samen ter andere zijde ende verclaerden ende lyeden over beyden zijden by advys ende goetduncken van de gemeene gildebroe- ders voor hem ende heure naecomelingen met malcande- ren overcomen ende eendachtelicken geaccordeert te wesen in der manieren hiernae volgende, te weeten dat die gildens van de heylige maertelaeren Sinte Valentijn, Ursula, Christoffel ende Hyop overmits die distructie van der prochykercke ende den outairen aldair in De- cembri XVe XXXIX eendrachtelicken te samen wesen ende hoerluyder gilde houen ende diensten Goods doen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 160