BIJDRAGEN OyH GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 156 Jaarboek 1932 bl. 28 en vlg. ende bequaem toe te iveesen, alleen vuytgesundert die scatters van Sinte Jorys ende van Sinte Bastiaen ende oick onzen Vrouwen gilde; dit al te volvoeren up te bue- ten van III Overeenkomstige bepalingen zijn dan ook opgenomen in de 16e eeuwsche en latere gildebrieven. Deze invloed van de Magistraat op het interne leven van de gilden is tot aan den Franschen tijd van kracht gebleven. VIII. JAAR- EN WEEKMARKTEN. Het Heilig Kruis op de Vischmarkt. In de Hofboeken wordt enkele keeren genoemd het Heilig Kruis, dat zich bevonden heeft op de tegenwoor dige Dagelijksche Groenmarkt, tegenover de Veene- straat, ter plaatse waar in de 14e, 15e en 16e eeuw Vischmarkt werd gehouden. Dit kruis wordt reeds ge noemd in 1466 (blz. 242); we vinden het nog in 1561 (blz. 374). In 1570 is sprake, zooals we zagen, van het „Heylich Cruyscappelleken opte Marct.” Dit Heilig Kruis is ongetwijfeld het voorwerp, dat op de beide, door Dr. W. Moll in zijn artikel t) over „Af beeldingen van Den Haag uit het begin der 16e eeuw” beschreven kaarten voorkomt en dat door hem voor een monstrans werd gehouden. Het lijkt me niet onmogelijk, dat het voorwerp, dat den indruk van een monstrans maakt, het kapelletje of de nis is, die om het Heilig Kruis was heengebouwd. Ook op de kaart van Den Haag van 1570 komt een afbeelding voor ter plaatse, waar het Heilig Kruis op de Vischmarkt zich moet bevonden heb ben (n°. 38 op de kaart van 1570).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 164