158 BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. rol Het Groene Zoodje werd pas later gebouwd. van Dr. H. E. van Gelder, dat het Heilig de Vischmarkt een marktkruis zou zijn ge nie het meest waarschijnlijk. Echter met een len we zien, dat het ook in plaatselijke keuren een speelt. Wat voor beteekenis kunnen beide kruisen hebben gehad? Dat het kruisen zouden zijn geweest, opgericht door het Heilig Kruisgilde ter openbare devotie, lijkt me door de meegedeelde posten uit de rekeningen der grafelijk heid uitgesloten. Dat beide op de aangeduide plaatsen zouden zijn op gericht omdat het wereldlijk recht daar ten uitvoer werd gebracht, lijkt me ook niet aannemelijk. Wel werden de crimineele vonnissen, uitgesproken door het Hof van Holland en door den baljuw, voltrokken bij het Heilig Kruis op de Plaats en stond bij het Heilig Kruis op de Vischmarkt de kaak, maar er waren meer plaatsen, waar (crimineele) vonnissen werden voltrokken, o.a. bij de Laak aan den Rijswijkschen weg, in de duinen bij den Ouden Scheveningschen weg en daarbij is nooit sprake van een Heilig Kruis. Bovendien, het Heilig Kruis op de Plaats evenals dat op de Vischmarkt was een permanent kruis, het scha vot op de Plaats werd oorspronkelijk voor elke excecu- tie opnieuw opgericht en daarna weer afgebroken i), terwijl men volgens menschelijke berekening eerder een permanent schavot zou verwacht hebben dan een per manent kruis. De meening Kruis op weest, lijkt restrictie. In het naschrift op het genoemde artikel van Dr. W. Moll wordt deze veronderstelling aldus geformuleerd,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 166