marktkruis dat het heilig kruis op de Vischmarkt een zou zijn geweest voor een vrije jaarmarkt. Deze meening echter zou ik zoodanig willen wijzigen, dat het Heilig Kruis op de Plaats een marktkruis was voor de beide vrije jaarmarkten, het Heilig Kruis echter op de Vischmarkt een marktkruis voor de vrije wekelijk- sche markten, die daar ter plaatse en in de naaste om geving oorspronkelijk tweemaal, later driemaal per week werden gehouden. Want de wekelijksche markten in 's~Gravenhage waren ook vrije markten. Vrije jaar- en weekmarkten ten bate der grafelijkheid. Laten we het eerst hebben over de vrije jaarmarkten. Er waren er twee, ingesteld door en ten voordeele van den graaf. Zij werden uit den aard der zaak gehouden op het grafelijkheidsgebied, d.i. het Buitenhof, Plaats en Voorhout. 1) Reeds tusschen 1316 en 1334 is door den graaf een vrije jaarmarkt ingesteld op St. Catharina in het najaar. 2) De tweede werd gesticht 9 Mei 1407 en gehouden in Mei en duurde veertien dagen. Alle kooplui werden uitgenoodigd „mit horen pairden, beesten ende andere goeden in onsen jairmarct voirgen, te comen". Ze moesten aan den graaf voor elk paard, dat verkocht werd „vier grote” betalen, voor elk gehoornd beest „enen grote”, voor elk schaap vier denariën, voor elk varken twee denariën en voor alle andere goederen, zooveel als men geeft op de vrije jaarmarkt op St. Catharina in het najaar. Vandaar dat men geregeld onder de inkomsten van den graaf in de rentmeestersrekeningen aantreft een post: „mercttollen in die Haghe”. LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 159 1) De Riemer III, biz. 435 en vlg. 2) Zie mijn studie in het Jaarboek 1924, blz. 241 en vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 167