LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 167 woonten, van welcke vente goet alsoe vercoft die coo pers ofte coopsters gehouden sullen wesen tgoet gecoft voir den noene te betaelen op die noene, die clocke twaelff uren ende tgoet vercoft nae den noene te betaelen tsa- vondts die clocke zeven uren up peyne dat die vinders heur verleyde geld sullen moegen executeren realicken ende mitter daet bij den gesworen boode van den Hage ende indien daer oick enige coopluyden waeren, tsij van buyten off binnen den Hage, die de vinders nyet souffi- sant genouch en dochten te wesen, soe sullen die vinders tselfde mogen refuseren te scrijven ten waer sulcken per soon stelde goede souffisante borgen binnen den Hage, dair de vinders mede tevreden sijn.” Deze keur is zeer merkwaardig omdat we er uit zien, welke eigenaardige gewoonten er bij den afslag in ge bruik waren. De afslagers verkoopen voor de kooplui de waar. Zij betalen de verkoopers en schieten het geld aan de koopers voor. Deze zijn verplicht, zoo ze 's mor gens gekocht hebben, uiterlijk klokke twaalf uur de koop som aan de vinders terug te betalen; hebben ze s mid dags gekocht, zoo moeten ze dat doen voor zeven uur ’s avonds. Als loon voor dit alles krijgen ze van de ver koopers behalve den duit ,,naer ouder gewoonten” van elk voorgeschoten pond een halven stuiver. Als de koo pers aan de vinders niet betrouwbaar voorkomen, kun nen de vinders de koop ongedaan maken, tenzij de koo pers twee borgen kunnen stellen, die in Den Haag wonen en die als betrouwbare menschen aan de vinders bekend zijn. In 1574 moet de Vischmarkt aan de oostzijde van het Spui vanwege het drukke verkeer verplaatst worden naar de westzijde van het Spui bij de steenen brug aan het Padmos. Er lag toentertijd een steenen brug over het Spui ter hoogte van de latere Turf- en Houtmarkt. In

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 175