BIJDRAGEN O/H GODSD, ZEDELIJK EN MAATSCH. 178 backhuyssen, privaten ende anders diergelycken ende om tselve te verkrijgen ende van als henluyden geryef te obtineeren, versoucken dagelicxs daer toe consent an mijn Heere ende Meesters van de Reeckencamer ende dat om een seer sober ende mager proffijt, een stuver, een groot ofte oort stuvers des jaers, waeruit allerlei twisten ende processen tusschen de buren ontstaen, ende oick de straeten in de voorscr. vlecke te veel stede deformeert ende zeer benaudt werden” De landsheer willigt het verzoek van de Magistraat in, dat voortaan de Rekenkamer advies zal inwinnen van de Magistraat en dat is sindsdien den ganschen tijd van de Republiek door zoo gebleven. Steenen huizen waren in de 15e eeuw nog vrij zeld zaam. Dat bewijst het oudste Hofboek, dat een „stien huys’’ uitdrukkelijk vermeldt. Veel huizen waren nog .borden huysen”, houten huizen, terwijl de meeste huizen rieten daken hadden. Dat dit een ontzettend brandgevaar opleverde, laat zich denken. Pas in de tweede helft der 16e eeuw komt de Magistraat er toe om met kracht de vervanging van de rieten daken door pannen daken door te zetten. Daartoe looft zij allerlei voordeelen uit aan de eigenaars van huizen, als zij tot dezen maatregel over gaan. O.a. draagt de Magistraat een deel der kosten. En zoo vinden we dan ook in de rekeningen van den thesau rier elk jaar een vrij hoog bedrag verantwoord vooral in het begin der 17e eeuw uitbetaald aan de eigenaars van huizen, die op hun eigendom een pannendak hebben laten zetten. c. Reiniging. Een van de moeilijkste problemen, voor de oplossing waarvan de Magistraat zich geplaatst zag, was wel dat van de stadsreiniging. En het mag niet verzwegen wor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 186