BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 182 l) Gemeente-archief. Papieren Register fol. llvs. eenych vleyshouder dat bloet van den beesten off inge- wandt van scapen off vercken in den goetten laet loepen opter straeten leyde ofte brochte ende stortte binnen XXV roeden nae eenyge huyssen binnen der vrijheyt van der Hage, die verbeurde XX st., die men den meester off vrouwe offnemen soude an gelde off die helft te meer an panden”. Dat is dus wel een stenge bepaling. Maar ook de knechten en de dienstboden, die niet op last van hun patroons zich aan deze overtreding zouden schuldig maken, worden niet gespaard „ende wairt dattert die knapen off joncwijven deeden buyten bevele hairs mees ters off vrouwen, zoe soude ment hem dat affcorten van hueren loen". Tot welk een hoogte de vervuiling kon stijgen blijkt o.a. uit een acte van 12 December 1533 1waarbij „Bue- ren van een cleyn steechsken ofte slop gelegen an de suytzijde van de Spoeystrate te kennen geven hoe tzelve straetken alleen ende principaelicken dient tot eenen vuytganck ende inganck van sekere vier camerkens toe- behoerende den auditeur Renoy, die men te verhuyeren plach ende bij him geappliceert aan zijnen huyse ende om in gevalle van brande daer doer water te moghen haelen ende alsoe nu nyemant int selve steechsken en woent, soe vorderen hem alle die luyden, woenende in de Veenstraet, die van Achteromme, die van den Spoey strate ende andere nyet alleenlick heur vuylicheit, maer heur heete ende gloeyende assche aldaer te brengen, sulcxs dat die supplianten als woenende naest tselve steechsken sedert twee jaeren herwaerts dick ende me- nichwerven in dangiere van brande geweest sijn, sonder- linge noch onlancx geleden ende dat meer is, indien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 190