LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 185 straeten sal leggen ofte doen leggen dan tsaderdaichs ofte alle heilichavonts nae den noen omme tselfde van dien avont wech gebrocht te wordden: dan sullen alleen- Heken binnen der weecke hair slick mogen veeghen twee voet boven de goete ende houden tselfde slick daer leg gen sonder tselfde midden opter straeten te leggen ende wyens slick anders opter straeten gevonden wordt, die sal telcke reyse verbeuren V st.”. Er is dus een ophaaldienst van vuil alleen des Zater dagsavonds en op den avond vóór een heiligendag. Dan alleen mag men zijn huisvuil midden op straat leggen; op andere avonden moet men het vuil twee voet van de goot afleggen. Het wegbrengen van het vuil was echter geen zaak waarvoor de Magistraat zorg droeg. We zullen straks zien, dat dit een zaak was van de buren in elke buurt. Verder wordt nog bepaald, „dat noch alle die gheene die leege huyssen hebben staende in den Hage sullen ge houden wesen alle weecke tsaterdaichs ofte heylichavonts haer goeten ende straeten schoon te maicken ende die vuylnissen van haere goten ende straeten over hopp te leggen des avonts van April aff tot October voir acht vuyren ende van October weder tot Aprille voir vier vuyren opte verbeurte van V st.”. Ook wordt een iegelijk streng verboden „gheen assche nochte vulnisse te brengen voir aen off opt kerekhoft, bij tHeylige Cruys opte Vismarct, bij tGouden Hooft, after Sinter Nyclaesgasthuys, int Stincksteechgen bij Sincte Elysbetten Susterhuys ofte bij off an eenyge bornputte in den Hage ende dat opte boeten van drie ponden”. De bornputten, de putten, waaruit drinkwater geput werd, moeten helaas ook tegen verontreiniging beschermd worden. Want op 10 Mei 1538 x) moet nog eens „van H Gemeente-archief O.a. 1358 fol. 90 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 193