LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 191 een servituut „van 10 hollants siaers, die den Hage moet vuytreycken van de goet loopende ter zijden van een huys staende op te Geest, respondeerende in de Pastoorsgraft”. Werd het vuile water van Torenstraat en Geest dus afgevoerd naar de Pastoorsgracht, de Vleersteeg met omgeving loosde het regenwater in een sloot in het wes ten gelegen, In een acte van 10 December 1552 i) ver klaart Aernt Touwersz. wonende in het huis genaamd de Vleerboom, staande in de Vleerstraat „als eygenaer van twee nyeuwe huyskens ende erven staende an de noort- zijde van deselve huysinge genaempt die Vlierboom, dat die poort, dewelcke als nu betymmert ende begrepen es bij Huych Jansz. zijnen voorsaat, van wyen hij deselve huyssen mit tkenneplandt dair achter aenleggende, ge- coft heeft, toebehoort den Hage ende dat overmits die goet, die dair doerloopt ende watert van de heerstraat af westwaerts op tot in de stinckput ofte sloot leggende tus- schen tselve kenneplandt ende den thuyn ende boom- gaert van Willem Pieterss. van der Cryep, eertijds gecoe- men van wijlen meester Huych van Assendelft, canoniek opt Hof alhier ende dat hem tcorpus van den Hage ter n.l. beweerd, dat op het terrein waarop de schutters van Sint Sebas- tiaan hun oefeningen verrichten, later de aschstaal van Den Haag zich heeft bevonden. De heer ter Meer Derval teekent onder no. 90 van de bijbehoorende kaart de aschstaal. In de eerste plaats hebben we gezien, dat dit terrein later de boomgaard is geworden van het Sint Agnieten convent. In de tweede plaats lag de put in de Toren straat. En in de derde plaats is zulk een put of crebbe heel wat anders dan wij onder een aschstaal verstaan. Crebben of stinkputten waren er in geheel Den Haag en deze bevonden zich nimmer op particulier terrein, maar op grond toebehoorende aan de Magistraat. Een aschstaal in de beteekenis, die wij er aan hechten, heeft zich nimmer binnen de bebouwde kom bevonden. Het vuil behoorde altijd buiten Den Haag gebracht te worden. Idem. Papieren Register fol. 32 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 199