BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 192 een half pond cause van dien jaerlics geeft ende vuytreict hollants”. Het geheele kwartier van Vischmarkt, Kerkhof en aan grenzende straten, waterde door goten af in de sloot, die gelegen was aan de oostzijde van het Sint Elizabetskloos- ter, dat gestaan heeft op de tegenwoordige Groote Markt, ten zuiden van de Schoolstraat. We leeren dit uit allerlei acten uit 1554 1als er n.l. verschil van meening is tusschen pater, mater en conventualen van dit klooster eenerzijds en de Magistraat anderzijds over de vraag, wie die sloot moet schoonmaken. Pater, mater en conven tualen beweren n.l. dat weliswaar die sloot hun eigendom is, maar dat zij van algemeen belang is, waarom zij mee nen, dat de onderhoudsplicht berust bij de Magistraat ,,als dat hem supplianten vrij eygentlicken toebehoort een sloot gelegen an die oostzijde van den convente, respon derende int noorden aen die Schoolstraet, daer inne dat loopt alle hemel- ende vuylwater, commende van de Vischmarckt, Kerckhof ende alle die straten up de voor set. sloot responderende, zoe dat doer vuylnisse, slijck ende andere onreynicheyt de sloot geheel en al vervuylt is, in sulcker vouge, dat die heel drooch is, sonder eenich water al hoewel tgeheele quartier van die Vischmarckt, Kerckhof ende de straten dair up responderende, bij brant ende ongetyet vyer anders geen slootwater en heb ben dan de voorscr. sloot”. Uit een keur en ordonnantie van de Magistraat van 10 Maart 1567 2) betreffende het maken van de War- moesmarkt en aangrenzende straten leeren we nog aller lei bijzonderheden kennen over het systeem van afwate ring en over den aanleg van goten. Het blijkt uit deze 1) Gemeente-archief. Papieren Register fol. 34 vs. en vlg. 2) Gemeente-archief O.a. 1359 fol. 38 vs. en vlg. en O.a. 1361 I fol. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 200