LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 197 het verkeer bemoeide de Cock int Voorhoudt, over Sint Anthonisbrugge int Suyt- eynde ende noertwaert van de Kogge int Noorteynde van den Hage opte boeten van 3 Nu wordt het wagenveer in het Voorhout meer spe ciaal het Leidsche wagenveer: de vrachtwagens gaan den langs den Denneweg en den ouden Wassenaarschenweg via de Haagsche Schouw naar Leiden. „Over Sint Anthonisbrugge int Suyteinde" is de Wa genstraat: hier komt de standplaats voor de wagens uit Delft, Rijswijk en Voorburg. En de naam Wagenstraat is hiermede dus tevens verklaart. Hij is de tegenhanger van de Wagenweg in het Voorhout. De wagens komende uit de richting Scheveningen moeten laden en lossen in het Noordeinde, ten noorden van de Kogge. Hier vinden we dan ook van dien tijd af het Scheveningsche Veer, bij de tegenwoordige kruising Noordeinde-Mauritskade. Ook met de snelheid van Magistraat zich. De oudste keur hierover verbiedt aller eerst het rennen met wagens met vracht geladen 1„ver bieden, datter gheen waghens mit vracht, mit visch ofte anders nu voirtan nyet meer opter straeten rennen noch stijff an vaeren en sullen opte boeten van III elcke reyse te verbeuren”. Ook het rennen met leege wagens is ten strengste ver boden, al is de boete daarop gesteld maar V stuivers „item dat alle die deur den Hage rennen met lege wa ghens sullen verbeuren soe dickwils zij daer off bekeurt wordden V st.”. Het is trouwens ook alleszins verklaarbaar, gezien den toestand van straten en wegen, zooals we die geschetst hebben, dat dit rennen of draven in elk opzicht gevaarlijk moest wezen. J) Gemeente-archief O.a. 1358 fol. 86 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 205