BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 198 ampliatie uit VS. Gemeente-archief O.a. 1359 fol. 73 a) Idem O.a. 1361 I fol. 6 vs. Bovendien verbiedt in deze zelfde keur de Magistraat het rijden met wagens door de Hoogstraat: „item dat nyemandt des Maendaichs oft opten marctdach mitte waghen nae acht uren deur de Hoichstraet vaeren en sal totte clocke één geslagen es nae den noen op boete van V st.”. Tot 1592 was de kade van het Zieke voor alle verkeer afgesloten. Dit zullen we uitvoerig bespreken in het hoofdstuk over het verkeer te land en te water. Ook met losse paarden mag er niet gerend worden door de straten „dat oeck nyemant met eenige schuytpaerden ofte andere paerden rennen en zal deur den Haege upte boe ten van twintich sheeren schellingen”. 1) Het Hertogstraatje is verder voor alle wagenverkeer afgesloten met het oog op den vuilnisput, die er bij ligt in het Noordeinde „verbieden ende interdiceren eenen yegelicken dat nyemant wye hij zij hem en vervordere eenyghe waghene te stellen in ofte voor des Hertogssteech over de Kogge noch gheen vuylnisse noch poyen dair inne te werpen off te laten leggen, dat men oock gheene waghens zal stellen ofte laten staen voor de vuylnisse- putte van den Hage over de Kogge omme zulcx te belet ten, dat de gemeente mitt haerluyder vuylnisse geen acces en souden hebben haerluyder vuylnisse dair inne te werpen op een boete van drie 2) In 1575 vaardigt de Magistraat nog een van de keur betreffende het rennen met wagens door Den Haag. Hetzij geladen of leeg, de voerlieden zullen niet meer op hun wagens mogen zitten of staan als ze door de straten rijden, tenzij zij menschen vervoeren. Dit natuurlijk met het oog op de diligences, postwagens en carossen. „dat van nu voortan gheen waegenaers ofte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 206