BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 228 B Gemeente-archief. Papieren Register I fol. 117vs. en vlg. 2) Idem fol. 178 en vlg. Op 25 September 1591 verleent Delfland reeds het gevraagde consent Tevens krijgt de Magistraat het recht de benoodigde aarde uit de vaart te baggeren tot aan de Binkhorst. Uit het voorafgaande volgt tevens, dat de breedte van de kade van de vaart is afgenomen, zoodat deze laatste dus smaller is geworden. Reeds in de nog resteerende maanden van datzelfde jaar 1591 moet de kade tot stand zijn gekomen, want 21 Januari 1592 verleenen de Staten van Holland een sauvegarde aan den collecteur van het kadegeld 2Dit ambt schijnt geen sinecure te zijn geweest; vermoedelijk is deze belasting in alles behalve goede aarde gevallen bij de schippers, die ze moesten betalen zonder hun vrachtprijs te mogen verhoogen. De collecteur wordt door de Staten van Holland be kleed met de bevoegdheid „texecuteeren ofte doen exe- cuteeren tvoorscr. octroy naer zijne forme ende in houden tsy metterdaet aen den schuyten ende paerden van de onwillige betaelders bij arrest derselve ende den voerluyden ofte anderssints; ende tot meerder ver- seckertheyt ende securiteit van denselven collecteur hebben wij hem genomen gestelt ende gehouden bij deesen in onse protectie ende sauvegarde, bevelende allen inwonderen van den Hage, Delf ende andere, dient aengaen mach ofte sal moegen aengaen op verbeurte van schuyt ende peerd ende voorder op lijfstraffe den collecteur in tdoen ende achtervolgen van zijne last als vooren nyet te injureeren ofte te misdoen ofte doen doen aen zijnen lijve ofte goederen, mit woorden ofte wer- cken, in eeniger manieren, zulcx bij onsen voorn, octroye

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 236