15. 16. 13. 14. 7. 8. 9. 10. BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 240 11. 12. en Vleerstraat met Spuistraat en Achterom. Veenestraat met het geheele Zuideinde. Vlamingstraat met de Nieuwstraat. Vischmarkt tot Jan H endriksstraat met School straat en rondom het Kerkhof. Jan Hendriksstraat en Westeinde tot de Vleer straat. Lorrestraat Assendelftstraat) het Westeinde geheel uit. De Geest, de Torenstraat en Korte Molenstraat. De Molenstraat tot de Pastoorswarande toe met Jonkvrouw Idastraat. De Nobelstraat van de Torenstraat af met de Pape- straat. Van de „Klok” af, de „Teerling” om bij de „Roos”, de Warmoesmarkt, de Lapstraat (St. Annastraat) en de Gasthuissteeg tot de Molenstraat toe. Wanneer deze buurten ontstaan zijn en of ze in het leven zijn geroepen door een ordonnantie van de Magis traat, daarover vertellen ons de bescheiden, voor zoo ver we hebben kunnen nagaan, niets. In elk geval weten we nu, dat ze reeds in de 16e eeuw bestonden. Maar al vertellen de stukken over den oorsprong der buurten ons niets, daarom kunnen we toch met een zekere waarschijnlijkheid wel een en ander over dien oorsprong gissen. En daarbij kunnen we ons niet ge heel en al vereenigen met wat gezegd wordt over de 's Gravenhaagsche buurten in het dusgenaamde artikel in het eerste deel van de Mededeelingen van de Ver- eeniging ter beoefening der Geschiedenis van ’s Gra- venhage. In dit artikel is alleen gebruik gemaakt van 17e eeuwsche en 18e eeuwsche bescheiden. Maar in deze eeuwen waren de verhoudingen toch wel zeer veel ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 248