BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 250 J) Gemeente-archief. Papieren Register fol. 389 vs. speciale bescherming van den graaf „ende vuyt onser meerder gratie hebben denselven Bertelmien, mitsgaders zijn erfgenamen, gesellen, facteurs ende huysgesinnen, goeden en allen anderen heuren saeken voor den voersz. tijt (n.b. van tien jaren, waarin hem de concessie ver leend is), genomen en ontfangen, nemen en ontfangen in onser hoede en sauvegarde, versekertheyt en sonder- linge beschermenisse, alsoe int gaen, comen en doende alle heure saeken en affairen, willende dat sij beschermt sijn van alle injurien, oppressien, scaede, ongelijk, ge- welt, verdruckinge en oploop”. Hij mag allerlei filialen stichten en door plaatsvervangers laten beheeren. „Item, dat hij sal mogen stellen en setten andere coep- luyden, een ofte meer, indient hem belieft, om te woonen in den Hage voorsz,, in suiker manieren als hij daer woent of wonen zal," En ook deze kooplieden zullen met hun huisgezinnen, erfgenamen, bedienden en goede ren dezelfde bescherming ondervinden als hun patroon. Deze Bertelmien Banelly en dus ook alle oudere concessionarissen kreeg verder speciale privilegie's van den graaf inzake belastingen etc. En niet alleen hij, maar ook zijn eventueele weduwe, erfgenamen, bedien den en plaatsvervangers. Deze categorie van menschen is altijd gehaat geweest, van wege de hoogere renten, door hen geëischt. Toen dan ook in 1578 de landsheer was afgezworen, bepaalden de Staten van Holland, dat de Magistraten van de steden betreffende de Banken van Leening, zelf haar keuren mochten maken, tot voordeel van die steden, mits de rechten van de commis-generaal Franchois Mas- sasia niet werden verkort1Dit was de ambtenaar, die reeds benoemd was om toezicht te houden op de hande-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 258