BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 254 1) Jaarboek 1924 blz. 216 en blz. 232. straat tot aan de Pastoorswarande en vandaar langs de Korte Molenstraat en Molenstraat via het Noordeinde door de Heulstraat. Tot zoover kan ik me nog met deze grenzen vereenigen. Maar ik meende in 1924 de grens verder te moeten trekken langs Kneuterdijk en Vijver berg naar de Lange Houtstraat en vandaar dwars over naar het oosteinde van den Vijver. Deze laatste begrenzing heeft mij nimmer bevredigd, omdat daardoor als het ware het grafelijkheidsgebied in tweeën werd gesneden; de eene helft zou vallen binnen het dorp, het andere deel, het Voorhout, er buiten. Ook de heer Mr. J. K. van der Hagen schreef mij over zijn twijfel dienaangaande. Het grafelijkheidsgebied moet één samenhangend geheel hebben gevormd en waar tot dit grafelijkheidsgebied behoorde de Kooltuin van het Hof d.i. het tegenwoordige Plein en het geheele Voorhout, ligt het voor de hand de grens anders te pro- jecteeren. Waar de graaf voor het Bosch altijd sluisgeld betaald heeft1 en dit bosch begon ten oosten van de lijn oost zijde Voorhout-Lange Houtstraat-oostzijde Plein ter wijl het dorp zelf geen sluisgeld betaalde ligt het voor de hand om aan te nemen, dat de oostgrens van het dorp geloopen heeft langs de lijn oostzijde Voorhout-Lange Houtstraat-oostzijde Plein en verder Korte Houtstraat tot aan de Kalvermarkt en vandaar naar de tegenwoor dige Gedempte Gracht. Zoo krijgen we een meer bevre digende begrenzing. Ten zuiden dus: Kalvermarkt- Gedempte Gracht-Hoflandsche weg, ten westen: Assen- delftstraat-Vleerstraat, ten noorden: Korte Molenstraat- Molenstraat-Heulstraat-Lange Voorhout, ten oosten: oostzijde Voorhout-Lange Houtstraat-oostzijde Plein-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 262