EEN JOODSCHE WERELDREIZIGER IN DEN HAAG, 263 naar baron Suasso. 6) Daar waren vele voorname per sonen en verwanten bijeen. Ook daar een rijk aange richte vruchtentafel. Ik zag daar een kleine Wetsrol, met de dubbele lengte van de spanning tusschen duim en wijs vinger, mooi schrift en schitterend perkament, een pracht stuk. Daarbij een kleine passende Héchal (Heilige Arke), een kostbaar stuk, alleen reeds om de verwerkte houtsoort. Ik zag daar ook een kleine Rol van Esther, mooi schrift, korter dan het eerste duimgewricht. 7 Donderdag 11 JuniMadame Patron hier beschikte over een millioen, ze begaf zich in actiën accioneswaar mee ze al haar geld verloor. Bovendien verspeelde ze nog honderd en tachtig duizend gulden voor het grootste deel van Amsterdamsche heeren. Ook in Amsterdam was een geweldige krach. Men schreef me, dat Senhor Cappadoce honderdduizend gulden verloren had Deze enkele spaarzame aanteekeningen geven een levendigen indruk van het milieu der Portugeesche Joden op het einde der achttiende eeuw. Azoelai is geïmponeerd door den weelderigen rijkdom, de pronk en de praal, die in de deftige huizen als dat van een Sr. Benjamin Teixeira heerscht. Het is de president van de gemeente „Chonen dal” aan de Princessegracht, in wiens intiem leven hij den lezer even een kijkje gunt. Hij voert hem rond in den tuin, het „Tulpenburgh” waarschijnlijk, waarvan hij een korte, maar niet minder beeldende beschrijving geeft; tot zelfs hem, den man, die reeds zooveel heeft gezien, de woorden begeven en hij in extase uitroept, dat het oog van al de heerlijkheden niet genoeg kan krijgen. In hun hooge positie en aardsche pracht verloochenden deze Portugeesche heeren hun Jodendom niet, getuige het feit, dat baron Suasso allerlei pronkstukken aan Azoelai vertoont, die een gewijd karakter dragen. Waarschijnlijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 271