L. EEN JOODSCHE WERELDREIZIGER IN DEN HAAG 272 AANTEEKENINGEN. 4) Bekend Opperrabbijn te Amsterdam, leefde van 16101693. Zie verder „Iets over Chagam Jakob Sasportas” in Weekblad v. Israel. Huisgezinnen jaarg. 1916; De Responsa als bron voor de geschiedenis der Joden in Nederland door I. Maarsen. Amsterdam 1933, pag. 5, 7, 12. 5) President der Portugeesche gemeente „Beth Jaacob" en later na de reorganisatie van „Chonen Dal”, vergelijk Geschiedkundige aanteekeningen betreffende de Port. Israëlieten in Den Haag en hun synagogen door M. H. Pimentel, s-Gravenhage 1876, pag. 47. 6) Zie over hem uitvoerig Hoofdstakken uit de geschiedenis der Joden in Nederland door Jac. Zwarts, Zuthpen 1929, pag. 215 volg. 7) Het schoonschrijven en penteekenen was bij de Portugeesche Joden in dien tijd tot groote ontwikkeling gekomen. Een aantal dezer calligrafen noemt J. S. da Silva Rosa in zijn Geschiedenis der Portugeeesche Joden te Amsterdam, pag. 102. 8) Zie D. S. van Zuiden, De Hoogduitsche Joden in 's~Graven- hage passim; id. in Die Haghe 1932, pag. 53 en volg.; id. aid. 1933, pag. 135 volg.; id. aid. 1935, pag. 61 en volg. 9) Volkomen ten onrechte concludeert J. Zwarts in zijn vroeger genoemd werk, pag. 238, uit de omstandigheid dat Azoelai het eerst Salomo Saruco bezocht en daarna Opperrabbijn Saul Halewie x) Zie uitvoerig over hem The Jewish Encyclopedia II pag. 375, col. 2; verder: De bezoeken van Cacham Azulay aan Nederland in de tweede helft der 18e eeuw door S. da Silva Rosa, Overdr. uit het weekblad „De Vrijdagavond" van I en 8 April 1927. Dit opstel is zeer summier en kon van de laatste editie van het journaal nog geen kennis nemen. 2) Zie S. Seeligmann in Zeitschr. für Hebr. Bibliografie IX (1905) pag. 99 en volg. 3) Eerste editie Livorno 1879; herdrukken: Przmysl 1885; Pjetrkow 1914. De vereeniging Mekitsé Nirdamim (die de sluime renden wekt) die zich bezighoudt met de uitgave van belangrijke nog in handschrift sluimerende werken, deed het volledige journaal naar een handschrift te New York in 1921 en 1934 het licht zien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 280