HAAGSCHE DRUKKERSFAMILIE VAN KARNEBEEK 278 beek notaris A. van der Sanden als gemachtigde optrad. Lang heeft de kleinzoon het bedrijf niet mogen uitoefe nen. Reeds den 14den Maart 1796 werd het huis met de drukkerij verkocht aan Johannes van Teeckelenburg. Wanneer men aan de hand van deze gegevens een onderzoek in de Haagsche kerkregisters instelt, kan men Jacobus van Karnebeek Sr. gemakkelijk terug vinden. In 1793 overleed hij op 84-jarigen leeftijd en de impost op het begraven werd den 16den Mei van dat jaar voldaan. Hij was tweemaal gehuwd; le te Scheveningen den 5den Augustus 1731 met Magthalyna Pelty en 2e alhier in de Kloosterkerk den 13den Maart 1768 met Maria van der Meer uit Delft, die twee jaar na hem overleed. Voorzoover mij bekend sproten uit het eerste huwelijk elf kinderen, waarvan de volgorde echter niet geheel vast staat. De oudste zoon was Theodorus van Karnebeek, die 6 April 1732 in de Nieuwe Kerk gedoopt werd en wiens stoffelijk overschot 31 Mei daaraanvolgende naar Rijs wijk werd overgebracht. Daarheen werden 17 Mei 1735 Theodora van Karnebeek, 29 Juni 1736 Jacobus van Kar nebeek, 30 Juni 1739 Theodora van Karnebeek, 9 October 1744 Jacoba van Karnebeek en 12 Juni 1748 Theodorus van Karnebeek ter begrafenis vervoerd. Behalve deze jong gestorven kinderen kennen wij nog twee zoons en drie dochters. Een zoon, Gerardus van Karnebeek, huwde 6 November 1757 in de Kloosterkerk met Adriana Hekkers en werd de vader van den boven vermelden Jacobus van Karnebeek Jr. Zijn broeder Jere- mias van Karnebeek huwde 22 Mei 1768 in de Klooster kerk met Magdalena Mattak en schijnt omstreeks 1795 te zijn overleden. Of hij nakomelingen heeft gehad heb ik niet kunnen vaststellen. Zijn zuster Adriana Magdalena, die 14 Februari 1768 met zijn zwager Pieter Mattak was gehuwd, werd in 1741

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 286