HAAGSCHE DRUKKERSFAMILIE VAN KARNEBEEK 280 boren, terwijl hare zuster Cornelia den 18den September 1831 het levenslicht aanschouwde. Laatstgenoemde werd de moeder van Theodora van Karnebeek, geboren den 9den Mei 1861 en Adrianas Jacobus van Karnebeek, die 14 Januari 1864 geboren, reeds den 29sten Februari van hetzelfde jaar overleed. Vanzelf dringt zich, nu wij de afstammelingen van Jacobus van Karnebeek Sr., voor zoover ons bekend, heb ben opgesomd, de vraag naar voren, wie zijne voorouders waren. Daar verschillende personen met den naam van Karne beek bij het onderzoek te voorschijn kwamen, moet voor het oogenblik worden volstaan met een hypothese. Het trekt de aandacht, dat Jacobus Sr. vier van zijn elf kinderen den naam Theodorus of Theodora geeft. Dit wettigt het vermoeden, dat zijn vader dien naam gedragen heeft. En inderdaad vindt men, dat 19 Juli 1717 de impost op het begraven werd betaald voor Theodorus van Karne beek. Voorts blijkt alhier den 25sten December 1701 te zijn ondertrouwd: Dirck1van Carnebeeck, jonge man uit 't stift Munster, met Elisabeth Spijck. Indien de identiteit van Dirk met Theodorus en van deze beiden met den vader van Jacob Sr. kan worden bewezen, zou de mogelijkheid ontstaan, de hier behandelde familie op de een of andere wijze in verband te brengen met het bekende gelijknamige geslacht. Er leefde hier ter stede echter reeds een halve eeuw vroeger een Jan van Carnebeeck, die blijkens een notarieele acte van 1671 Mr. kleermaker was en 14 Mei 1656 op het Stadhuis met Catharine ter Mast Barentsdr. huwde. Zij J) Het is genoegzaam bekend, dat in vroeger eeuwen de Ger- maansche naam Dirk (Diederik, Theoderik: Lat. Theodericus, Fr. Thierry, Dt. Dietrich) ten onrechte met het Grieksche Theodorus placht te worden geïdentificeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 288