KRONIEK OVER 1935 294 9 April. 10 11 11, 12 12 12 12 13 14 15 15 April. de Vereeniging 45-jarig jubileum te 's-Gravenhage. Installatie van Pastoor in de Parochie telaren van Gorcum aan laan. Plechtige opening van de Duinzichtkerk aan de van Hogenhoucklaan. 75ste verjaardag van Jhr. Mr. L. W. C. von Weiler, oud-Vice-President van het Gerechtshof. Oprichting van de vereeniging „De Nieuwe Spelers”, die zich ten doel stelt het serieus beoefenen der tooneelspeel-, declamatie- en cabaret-kunst. Lezing voor de leden van Kerkelijk Ontvanger der Ned. Herv. Ge meente te Scheveningen. Luchtbeschermingsoefening in het hartje van de stad. Bezoek van een deputatie van het Gemeen tebestuur van Praag aan het Slachthuis. Tentoonstelling in de Ridderzaal van de 65 ingezonden ontwerpen voor het gedenktee- ken voor de Koningin-Moeder, dat in het Rosarium zal worden opgericht. Bevestiging en intrede van Ds. F. de Vries als Predikant der Geref. Kerk van Den Haag-Oost in de Westerkerk aan de Bees tenmarkt. Het groote huis op den hoek Koninginne grachtTaan Copes van Cattenburch is verbouwd tot winkelhuis. Thans is er het sigarenmagazijn Regina” in gevestigd. van het Leger des Heils P. J. M. van der Burg als van de H. H. Mar de Stadhouders-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 302