Leden. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1935 Evenals vorige jaren heeft de ongunst der tijden zich wederom afgespiegeld in het aantal onzer leden. Zeer tot ons leedwezen hebben wederom eenige leden gemeend te moeten bedanken voor het lidmaatschap. Een en ander is dan ook aanleiding geweest voor het bestuur, om te besluiten wederom over te gaan tot het zenden van uitnoodigingsbrieven aan verschillende personen, om toe te treden tot onze vereeniging. Het bestuur wekt de leden op om candidaat-leden, aan wie zulk een schrij ven zou kunnen worden gericht, op te geven. Het ledental bedroeg op 31 December laatstleden 393. uitgebracht in de Jaarvergadering van 9 April 1936. Bestuur. Drie bestuursleden, namelijk de heeren Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, H. J. A. van Son en Professor Dr. J. P. A. Franqois, waren aan de beurt van perio dieke aftreding en waren niet herkiesbaar. Bovendien leed het bestuur een onherstelbaar verlies door het over lijden van zijn onder-voorzitter, Jhr. Dr. W. A. Bee- laerts van Blokland. In de plaats van dezen werden op de ledenvergadering van 15 April 1935 benoemd de heeren Dr. W. Moll,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 333