„DIE HAGHE” OVER 1936 327 2095,90 800,- 7,50 257,12 373,38 2907,35 8,19 6449,44 131,10 44,59 1430,10 1200,— 26,— 27,60 85,27 42,50 5,- 2972,50 5,- 5969,66 Uitgaven. Lezingen Excursies Jaarboek Bezoldiging protocolbewerking Onkosten Invaliditeitswet Onkosten Ziektewet Administratiekosten en drukwerk Bijdragen aan andere vereenigingen Bewaarloon effecten Betaling rekening Hofboeken Bloemen Geschriften. Korten tijd na het einde van het jaar werd het Jaar boek 1935 aan de leden rondgezonden. Niettegenstaande de minder gunstige financieele omstandigheden van de kas kon het Jaarboek in nagenoeg gelijken omvang als dat van het vorige jaar verschijnen. GELDMIDDELEN. Rekening over 193 5. Ontvangsten. Contributies Gemeente subsidie Bijdragen protocolbewerking Rente obligaties Uitkeering uit faillissement Scheurleer Verkoop effecten Verkoop atlassen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 335