JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 328 De bewerking der Hofboeken vorderde in het afge- loopen jaar in belangrijke mate, zoodat er uitzicht is, dat de verschijning van het werk binnen niet al te langen tijd kan worden tegemoet gezien. Klappers. De beide door de Vereeniging bezoldigde dames gingen voort met het klapperen van vijf deelen van het notarieel archief; ongeveer 5400 fiches konden, na ge collationeerd te zijn, in den algemeenen klapper worden ingevoegd. Ruim 12.000 fiches van doopboeken werden vervaardigd. Genoemde dames vervaardigden boven dien de klappers op de Hofboeken en op het Jaarboek. Bijeenkomsten. Op 15 April 1935 vond de algemeene ledenvergade ring in Pulchri Studio plaats; na afloop hield Dr. G. Knuttel Wzn. een lezing over „Het werk van den bouw meester Berlage en zijn nieuwe museum”. In verband met de op handen zijnde opening van het museum aan de Stadhouderslaan was de belangstelling voor deze lezing uiteraard zeer groot. Een bezoek van de leden onzer vereeniging aan het museum vond plaats op 6 Juli; een zeer groot aantal hunner had gebruik gemaakt van de uitnoodiging van den Directeur, Dr. H. E. van Gelder, om onder zijn lei ding het nieuwe gebouw met zijn schatten te bezichti gen. Vooraf had de directeur een voordracht gehouden over de inrichting van het museum. Begunstigd door prachtig zomerweer maakte een zes tigtal leden van de vereeniging op Zaterdag 22 Juni een excursie naar Naaldwijk en Honselersdijk. In laatstge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 336