BIJDRAGEN OVER HET GODSDIENSTIG, ZEDELIJK EN MAATSCHAPPELIJK LEVEN IN DEN HAAG TOT HET EINDE DER 16DE EEUW I. 1539 II. III. IV. V. VI. VII. DOOR Drs. N. J. PABON. Ten einde het overzicht van de hiervolgende studie te vergemakkelijken volgt eerst een korte inhoudsopgave: Godsdienstig en Kerkelijk Leven. De Parochie 39; de Parochiekerk 39; de Kerkbrand van 40; Wederobouw en de Klokken 41: Kerken en Kapellen 44; Kloosters, Kapellen en Stichtingen 46; Kerk- en Getijdemees- ters 54; Memorie en Memorieheeren 56; Vicarieën en Kapel- rieën 58; Religieuse broederschappen of Gilden 58; Broeder schap der H. Ontcommer 61; Berg van Calvariën 66; Pro cessies en Ommegangen 66. Armenzorg. De Heilige Geest 69; Armoede 73; Bedelarij 78; Bayerd en Stove 81; H. Kruisgilde 81. Ziekenzorg. Gasthuizen 83; de St. Anthonius Broederschappen 84; Pest- bestrijding 89; Leprozen 95; Stadsdokter 107; Stadsapotheek 108; Stadsvroedvrouw 109. De Kamers van Rethorica en de ermede verbonden Gilden. De kamers voor 1562 110; Veranderingen in 1562 113; Sche- veningen 116; Mit Geneuchten na 1562 117; St. Adriaensgilde 120; Soete Naem Jesusgilde 121. De School. Ligging 122; het Onderwijs 124; Particuliere Scholen 125. Vermaken en Openbare Zedelijkheid. Spelen en Vermaken 128; Kermis 129; Tournooien 131; De Boerte slaan 131: Vastenavond 132; Dobbelen en Quaken 133; Kaatsen en verwante spelen 137; Baldadige Jeugd 138; Vloekverbod 140. De Gilden. Algemeen 141; Schuttersgilden 142; Cloveniers 146; De Con-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 44