BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 54 1) Gemeente-archief. Cartularium en vlg. de Parochiekerk, gezien het feit, dat van een vereering van Sint Jacob minor in deze streken niets blijkt. het gerecht aan den bal- ons begrijpen. van den Heiligen Geest fol. 2 Ker/c- en Getijdemeesters. In de organisatie van het kerkelijk en godsdienstig leven waren de Kerk- en de Getijdemeestters zeker wel voor name functionarissen. De Kerkmeesters hadden de zorg voor het kerkgebouw en de administratie van de kerke lijke goederen, het beheer over haar bezittingen, de zorg voor de legaten aan de kerk vermaakt. Zij moesten zor gen voor de collecten „mitten borde ommegaen”, het recht van het beluiden van de dooden innen etc. De Getijdemeesters hadden de zorg voor de gods dienstoefeningen; zij moesten dagelijks de getijden zin gen, de horae canonicae en verder hadden zij de zorg voor alles wat bij de godsdienstoefeningen gebruikt werd. Er waren zeven getijden: de metten, de primae, de ter- tiae, de sextae, de noen, de vesper en de completa. Daar om werden de Getijdemeesters ook wel deZeven-Getijde- meesters genoemd. Het aantal Kerkmeesters bedroeg evenals dat van de Getijdenaren of Getijdemeesters vier. Een van de vier Kerkmeesters en een van de vier Getijdemeesters moest tevens als rentmeester fungeeren. De wijze van hun ver kiezing en administratief beheer is geregeld bij de in structie van 12 Augustus 1524, uitgevaardigd door den stadhouder-generaal grave van Hoochstraten. 1) Zij werden gekozen door den baljuw en het gerecht van 's-Gravenhage en zij waren rekenplichtig juw, het gerecht en den pastoor. Dit doet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 62