LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 55 T) Gem. Archief. Francijne Register fol. 202. dat Kerkmeesters en Getijdemeesters en we zullen straks hetzelfde zien bij de Heilige Geestmeesters'geen kerkdienaren waren in den letterlijken zin van het woord. Dan zouden ze krachtens hun ambt onderworpen zijn geweest aan het gezag van den bisschop en aan hem rekenplichtig. Maar ze waren verantwoording schuldig aan wie hen aangesteld hadden, feitelijk dus aan de parochie. In elke groote kerk, die door de parochie zelf onder houden moest worden, trof men beide categorieën van functionarissen aan. Zoo ook in de St. Jacobskerk. Met een korte onderbreking echter. Toen in 1539 na den blikseminslag in den toren de kerk hersteld moest worden, achtte de overheid het 't beste beide ambten te vereenigen en traden de Kerkmeesters daarna ook alsZeven-getijde- meesters op. Totdat het Hof van Holland bij resolutie van 25 September 1568 t) beide functiën weer separeerde ,,alsoe den Hove van Hollant aengegeven is geweest, hoe dat in alle parochiael-kerken, die bij den gemeenten onderhouden moeten werden, zijn twee principael offi- cien, dair van het een streckende tot onderhout van den fabryke, ornamente en chiraige van de kerke, bedient word bij de kerkmeesters en het ander officie streckende tot onderhoud van den dienst Goods en vermeerdering van dien, wordt bedient bij getijdemeesters en zijn de twee voorsz. officien in allen plaetsen bij verscheyde admini strateurs bedient geweest, oeck mede in de St. Jacobs Parochiekerke in den Hage ende dat totten jare negen en dertig lastleden, dat die voorsz. kerke metten blixem deur Goods verhengenisse verbrande; mair alzoe tot restau ratie en reëdificatie van de voorsz. kerke ’t welk gedaen moste wezen, alleer men die zeven getijden en den dienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 63