BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 56 de de Memorie goederen, voor dat doel Memorie over op de de zielsmissen voor Memorie en Memorieheeren. In de Hofboeken worden ook vaak de Memorie en Memorieheeren genoemd. Met Memorie wordt bedoeld de nagedachtenis aan en speciaal de missen voor een afgestorvene. Deze missen, die jaarlijks moesten worden gelezen, werden bekostigd uit fondsen en afgestaan. Allengs gaat de naam gansche stichting ter bekostiging van overledenen. Memorieheeren waren met het beheer van belast; zij lazen ook zelf missen. Gods dairinne wederom doen mochte), veel goeden van de voorsz. getijden vercocht zijn, soe sijn van die tijd af beyde die voorsz. officien bedient geweest bij kerkmees ters alleen” etc. ,,soe ist, dat ’t voorsz. Hof hierop gehad 't advis van de kerkmeesteren van St. Jacobskerk voorsz. opdat hoe eer hoe beter alle vorder verachteringe ver- hoet mach worden en die reparatie van de kerke en be- gonste chiraige van dien bij den kerkmeesteren en den dienst Gods mitten solemnelen sanck bij getijdenmeesters te bet gedaen sal moegen worden de voorsz. twee offi cien ofte diensten van malcanderen gesepareerd heeft en separeert mits desen en heeft tot onderhoudt van de Zeven Getijden en den dienst Goods gestelt mits dezen getijde- meesters te wezen tot Lichtmisse toe anno XVe tzeventich na gemeene schrijven Mr. Jacob van der Merssche, raed, Mr. Jan van der Goude, advocaet, Jan Hobijn, procureur van den voorsz. Hove ende Andries van Steynen.” De Kerkmeesters en Getijdemeesters waren in den re gel zeer aanzienlijke personen. Gewoonte was, dat elk jaar nieuwe functionarissen werden gekozen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 64