BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 62 vereering van de Heilige Ontcommer in deze streken is zeer merkwaardig en aangezien er altijd veel duisters is geweest in deze vereering en het bestaan van deze broe derschap in Den Haag totaal onbekend was, is het niet ondienstig over deze heilige een en ander te vertellen, te meer waar de nieuwste onderzoekingen over deze heilige door twee Roomsch-Katholieke historici een nieuw licht op haar vereering hebben geworpen. 1 Zooals gezegd, deze broederschap was hier absoluut niet bekend en haar archief is door den kerkbrand van 1539 verloren gegaan, maar door een gelukkig onderzoek is door mij de inhoud althans van negentien acten uit haar cartularium weergevonden. De Hofboeken vermelden de Broeders van Sint Ont commer op twee plaatsen; allereerst in 1469 (blz. 93) en in 1488 (blz. 76). Volgens de traditioneele legende was Ontcommer de naam van een heilige maagd, die ook Wilgefortis werd genoemd en de dochter zou zijn geweest van een koning van Portugal. 2) Haar vader wilde haar uithuwelijken aan den koning van Sicilië, maar zij wenschte haar maagdelijke reinheid te bewaren en alleen den gekruisigden God toe te be- hooren. Door haar vader werd ze in de gevangenis ge worpen en daar ontving zij op haar gebed een grooten baard „alsof zij een onabel man gheweest had”, om den koning van Sicilië van haar afkeerig te maken. Haar vader werd zeer vertoornd, „segghende, dat sij dat wasschen des baerts an hair aensicht ghedaen had mit swarten consten boven det vrouwelicker natuer”. J) G. Schnurrer en J. M. Ritz. Sankt Kümnernis und Volto Santo”. Studiën und Bilder Heft 1315 der Dusseldorfer Forschungen zur Volkskunde. 2) Baron L. A. J. W. Sloet. De heilige Ontkommer of Wilgefortis. ’s Gravenhage Nijhoff. 1884.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 70