BIJDRAGEN O/H GODSD., ZEDELIJK EN MAATSCH. 64 Bour- militairen langzamerhand langs de groote rivieren naar het noorden verbreid. In de 11e eeuw zijn copieën van het beeld reeds in Engeland en Hongarije bekend. Nu is ook het Brabantsche plaatsje Steenbergen in het bezit gekomen van een reproductie van dit wonderbeeld. De genoemde schrijvers nemen aan, dat langzamerhand het verband tusschen de copie in Steenbergen en het Volto Santo in Lucca voor het eenvoudige volk verdwe nen is. En nu schijnt de naïve volksfantasie in West- Brabant uit dit beeld geschapen te hebben het beeld van een maagd met een baard, die uit Portugal (vermoedelijk Poortugaal op IJselmonde) zou stammen. Deze heilige maagd zou oorspronkelijk geen eigen naam gehad hebben. Vandaar dat ze werd aangeduid als Virgo fortis sterke maagd), later verbasterd tot Wil- gifortis, terwijl aan de vereering en aanroeping van haar een verlossende macht werd toegeschreven. Zoo ontston den dan langzamerhand de namen Sinte Ontcommer of Wilgifortis. Van Steenbergen uit heeft zich dan de vereering van Sinte Ontcommer verbreid over het platteland vooral en langs den Rijn. In 1419 zou voor het eerst de naam voor komen in een oorkonde van den hertog van Kleef. Werd het Volto Santo van Lucca voornamelijk vereerd door vorsten en ridders en andere voorname personen, de vereering van de Heilige Ontcommer geschiedde hoofd zakelijk door de armeren en de nederigen in de samen leving. Dr. J. F. M. Sterck merkt op, dat Philips van gondië op het pontificale dalmatiek voor de plechtig heden van het ordefeest van het Gulden Vlies als midden stuk een Heilige Ontcommer deed borduren en dat hij daarmede niet alleen het hart trof van zijn trouwe ridders maar ook van hen, die hij nog winnen moest, het eenvou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 72