LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 69 dach ende soe voort in alle processien generaele, opte gelycke boeten alsboven” (n.l. 3 Uit den laatsten zin van de aangehaalde keur is reeds op te maken, dat hiermede niet „alle processien generaele” waren opgesomd. In bijzondere tijden werden nog bijzon dere generale processien gehouden. Zoo b.v. ten tijde van pest of een andere besmettelijke ziekte, of in tijden van op roer en nood. Ik denk b.v. aan de vier groote processien, op last van Margaretha van Parma „omme God almach- tich te versoenen van alsulcke secten ende meenichfuldige dwaelingen in de religie ende rebellien jegens de Coninck- lycke Majesteit onssen aldergenadichsten Heere daer nae gevolcht” „dat men omme draegen zal ende bidden God al- machtich, dat hij der kersten Princen ende allen vasallen ende gemeenten herten wil bekeren tot eene eendrachtige gelooff ende religie, pays, ruste ende vrede ende bescher men de overtallighe overdaet, cracht, gewelt ende bloet- stortinge van ons armen eeven Kersten menschen, bege rende dat eenen yegelicken hem wil geven tot vasten bid den ende alle caritative wercken doen aen onssen even- menschen omme aen den almoegende God te verwerven gratie ende genade Zijn gramschap (die ons merck.e- licken kennelicken es) van ons te willen keren.” i) II. ARMENZORG. De Heilige Geest. De Heilige Geest is de naam van de parochiale zorg voor alle armen zonder onderscheid. Deze naam is afkom stig van een Fransche broederschap, die in de 2e helft der 12e eeuw in Frankrijk werd gesticht door Guy de Montpellier, de broederschap van den Heiligen Geest Gemeente-archief O.a. 1359 fol. 39vs. en vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 77