LEVEN IN DEN HAAG T/H EINDE DER 16de EEUW 73 wel en vlg. waar uitvoerig Armoede in de 14e, 15e en 16e eeuw. Nu we in het kort gesproken hebben over de armen zorg uitgaande van de parochie, willen we, voor we over andere liefdadige instellingen spreken, eerst enkele ge gevens mededeelen over de armoede in de eeuwen, waar over onze studie loopt. En die gegevens geven ons het beeld van een onbeschrijfelijke ellende, waaraan breede lagen van de bevolking onderhevig waren. De oorzaken van deze armoede waren velerlei. Aller eerst waren daar alle belastingen in den vorm van beden, botting, schot, hofdiensten etc. die de bewoners moesten opbrengen.1) Daarbij kwam, dat vele inwoners, om aan de drukkende belastingen te ontkomen, in een stad poor ter werden of hun bezittingen aan kloosters verkochten. Want de eigendommen van poorters en kloosters waren schotvrij. Maar dit bracht met zich mede, dat de andere bewoners des te meer moesten opbrengen, wat vaak tot volkomen pauperisme van de bezitters leidde en tot groote schade van den graaf, die dan ook reeds in 1340 daartegen zijn maatregelen uit weloverwogen eigenbe lang neemt, bepalende, dat „van deser tyt voerwaert ewelike duerende vast ende gestade blive, dat al dat land, dat leghet int Westambacht van der Haghe ende nu ter tyd scotbaer es of namaels scotbaer wordt, dat dat ver bonden ende sculdich zal wesen onze scot, onze bede ende onze herevaert binnen dien ambacht te gheven, also groet als van oust toecomen is, oec wie namaels an dien erve gheraect, es hi welgheboren, sient cloesteren, papen jof poerteren jof in wat manieren dat siet anghe- raeken est, in besterfte, in cope, in ghifte, in huwelicke, jof dat si porteren worden, jof in wat manieren, dat zize derfden”. J) Zie mijn studie Jaarboek 1924 blz. 99 over deze verplichtingen gehandeld is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1936 | | pagina 81