SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 74 zelve ter hand te nemen. Het resultaat daarvan vinden wij in de notulen van Burgemeesteren d.d. 26 Septem ber 1672: „Present alle de heeren, Bailluw en Borgemeesteren; „sijn ter kamer van borgemeesteren van ’sGravenhage „gecompareert Caspar Mars, beeltsnijder ende Henrick „Verhoeff silversmidt alhier, geassisteert met mr. Joh. „van Tongeren haeren advocaet ende heeft den voorsz. „van Tongeren uyt den naem, soo hij voorgaf, van de „Schutters van sGravenhaeghe geseijt, dat hij, advo- „caet, onder sich hadde seecker repertorium concernee- rende de privilegiën, die de voorsz. schutterije waeren „verleent, gecomen, soo hij mede seijde, uyt het comptoir „van seeckeren Flory, daer van de boecken ende andere „origineele bescheyden in borgemr. earner moesten be rusten, van alle ’t welcke hij in de naem als boven ver docht openinge te mogen becomen, als sullende daeruyt „blijken, wat voor prerogativen de voorsz. Schutterij „waeren competerende. Daer op bij de Heer Baljuw „ende borgemeesteren tot andtwoort gegeven is, dat „haer Ed. Achtbaren wel te vreden waeren aen den „voorsz. advocaet openinge te geven van de boecken „onder haer berustende, ende dat hij advocaet ten dien „eijnde sonder enich ander geselschap de kloeke drie „uren opt’ Stadthuys soude komen ommer over ’tgene „voorsz. is te besoigneren; daer mede de voorsz. drie „personen schenen contentement te nemen; maer uyt de „kamer gegaen sijnde is den voorsz. silversmidt wederom „te rugge gecomen, seggende datter een groot getal schut ters voort Stadthuys vergadert was die versochten de „gemelte besoigne mede te mogen bijwonen, daer op bij „den voorsz. Bailluw ende borgemr. tot antwoort is ge- „voeght sulc gantsch onordentelijck te sijn, ende dat de „beraemde besoignes sodoende t’enemael vruchteloos

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 100