SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 75 borge- Borge- wae- .souden aflopen, maer dat haer Edl. Achtbaren als ’t „immer niet anders wesen mocht, toestonden dat hij, „silversmidt ende den voorsz. Mars daer bij present „souden sijn; met welcke bescheyt den voorn, silver- „smidt vergenoeght (soo ’tscheen) ter kamer is uytge- „gaen, aennemende sulx aen de ander schutterij te sullen „notificeren. „Des naermiddachs is wederom ter kamer van „meesteren (alwaer nevens de Hr. Bailluw en „meesteren Rosa ende Rottermondt, mede present „ren de heeren Colonel Pietersoons ende Jacob Bosch als „secretaris van de schutterije alhier gecompareert) den „voorn, advocaet van Tongeren geassisteert met een „getal van omtrent 14 a 15 personen, die alle te samen „versochten binnen te mogen staen onaengesien haere „Edl. Achtb. betuichden haere sulx niet aengenaem te „sijn, ende sonder verder oorlof binnen gecomen sijnde, „heeft den meergemelden van Tongeren 't voorsz. sijn „repertorium opgeslaegen ende daer uyt verscheijden „dingen confuselijck door malcanderen gelesen, daer op „door ordre van den Heer Borgemr. bij den pensionaris „te voorschijn is gebracht seeckere repertorium ter ka- „mer van borgemeesteren berustende ’tgunt met het „voorsz. repertorium van den gemelten advocaet (soo „wel bij eersten opsicht scheen) was quadrerende ende na „enig korte gedaene collatie, is bij haer Ed. Achtb. den „gemelten advocaet aengeseijt, dat hij uyt het voorsz. „sijne repertorium ordentelijck soude opstellen sodani- „ghe pointen, als hem goet soude mogen duneken, ende „dat haer Ed. Achtb. d’selve overgenomen ende ge ëxamineerd hebbende ordre soude stellen, dat hem ter „handen gestelt souden werden sodaenighe bescheijden „als opgesocht en gevonden sijnde bevonden souden mo- „gen werden de privilegiën der voorsz. schutterije te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 101